Splitsingspunt Pannerden

Oftewel: Verdeel & Heers!
naar boek van G. van der Ven uit 2007

De Rijnstrangen
De Rijnstrangen
De Rijnstrangen

Zonder dit kanaal zou Nederland er heel anders uit hebben gezien. De Nederrijn en IJssel zouden zijn verzand! Al het rivierwater zou dan via de Waal naar de Noordzee hebben moeten stromen.

De waterverdeling op dit punt is het begin van de Nederlandse Delta. Het is doorslaggevend voor de Nederlandse waterhuishouding: zowel grondwaterpeil, water voor landbouw en industrie, drinkwater en niet te vergeten bij hoogwater. De hoogte van de dijken langs de IJssel, Nederrijn en Lek is namelijk afgestemd op deze waterverdeling bij Pannerden. De afspraken over de waterverdeling op dit punt zijn ruim 200 jaar oud en nog altijd geeft Rijkswaterstaat hieraan invulling! In bijgevoegd filmpje legt Hendrik Havinga van Rijkswaterstaat dit uit.

Het Fort Pannerden is een heel mooi uitzichtpunt en bovendien zeer interessant vanwege de geschiedenis en recente ontwikkelingen in het rivierengebied! De naast gelegen Klompenwaard is in beheer bij Staatsbosbeheer. Een magnifiek voorbeeld van natuurontwikkeling in het rivierengebied; een geul stroomt door de uiterwaarden begroeid met ruigten en struwelen. Domein van bever en ijsvogel. Kijk ook op deze site van ARK.

Bij Pannerden splitst de Rijn zich in het Pannerdensch Kanaal en de Waal. Al 200 jaar zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de waterverdeling op dit belangrijke punt in evenwicht is.

Meer informatie
terug naar kaart