PARTNERS

Nederland is geen Nederland zonder de rivieren. Het lage land is en wordt gevormd door het stromende water. Miljoenen jaren lang is ons land opgebouwd uit sediment dat werd aangevoerd vanuit Midden-Europa. De grote rivieren-Maas, Rijn en de Rijntakken, Waal- en IJssel , bepalen de inrichting van ons land.

Het nieuwe Nederlandse landschap is soms even wennen. Het zo typerende landschap van knotwilgen en uiterwaarden veranderd steeds meer in meestromende nevengeulen, overstromingsvlakten en brandnetelruigten. De kracht van deze natuur is vaak met geen pen te beschrijven. Het is een visueel spektakel dat voor veel Nederlanders een nieuwe blik geeft op Nederland. Dat legt de Levende Rivier vast. De partners die de film mogelijk maakten, werkten de afgelopen decennia ook aan deze nieuwe rivierdynamiek. Een nieuwe visie op natuurbeheer had revolutionaire gevolgen voor de rivieren; niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. 

Dankzij de actieve betrokkenheid van de volgende partners heeft De Levende Rivier haar vorm gekregen. Deze productie is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële en inhoudelijke betrokkenheid van BNN/VARA, JustBridge, Rijkswaterstaat, ARK, K3Delta. Levende Rivier is de terreineigenaren en andere betrokken organisaties dankbaar voor hun advies, ondersteuning en natuurlijk de hulp in het veld bij de opnames en draaidagen: Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Wageningen Universiteit, Wereld Natuurfonds en Natuurmonumenten. 

Staatsbosbeheer maakte een speciale themasite voor Levende Rivier. Bekijk hem hier.

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult. Het draait bij ons om creatieve en innovatieve oplossingen van maatschappelijke waarde. De basis van ons werk komt voort uit maatschappelijk gewenste ontwikkelingen: rivierverruiming om het overstromingsgevaar te reduceren, de aanleg van nieuwe natuur en/of recreatiegebieden.

Met omwonenden, overheden, groene partijen en overige partners werken wij integraal samen om te komen tot gezamenlijk gedragen eindresultaten. Deze filosofie beperkt zich niet alleen tot ons eigen werkterrein. K3Delta vindt het belangrijk om te participeren in goede initiatieven met maatschappelijke waarde. Het kan niet anders dan dat wij het initiatief Levende Rivier een warm hart toedragen. Het Nederlands rivierengebied is dynamisch en inspirerend.

Wij zien het als een cadeau voor iedere kijker om dit gebied, prachtig in beeld gebracht en verteld door Ruben Smit, te kunnen beleven. Met de achterliggende gedachte dat vanuit gezamenlijkheid mooie resultaten worden behaald, slaat K3Delta de handen met andere sponsoren ineen en draagt graag haar steentje bij.

In de Levende Rivier zien we hoe mooi en verrassend de natuur rondom onze rivieren is. Van de beelden, foto’s en verhalen word je stil. Zo mooi is Nederland. Joke Cuperus, hoofdingenieur directeur bij Rijkswaterstaat: ‘Onze mensen hebben het voorrecht aan en rondom deze rivieren te werken. Sterker nog, onze oorsprong ligt bij de rivieren.  In 1798 is Rijkswaterstaat opgericht om de toen rampzalige rivieroverstromingen te lijf te gaan. Zo was het Pannerdensch kanaal een schakel in ons rivierbeheer. Bij de Pannerdensche Kop – Ruben komt hier met zijn kano langs – splitsen we het Rijnwater al meer dan 200 jaar volgens een vaste verdeling: 2/3 over de Waal en 1/3 over het Pannerdensch Kanaal. Deze waterverdeling is doorslaggevend voor de Nederlandse waterhuishouding en zorgt bijvoorbeeld dat er voor grote delen van ons land voldoende drinkwater en water voor landbouw en industrie beschikbaar is.

Samen met andere waterbeheerders werken we daarnaast aan de kwaliteit van het rivierwater. We monitoren het water permanent op stoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. En we vergroten de diversiteit aan plant- en diersoorten. Bijvoorbeeld door dode bomen in de rivier te leggen, waarop micro-organismen gaan leven die op hun beurt weer voedsel zijn voor allerlei vissen. Of door naast de rivier geulen aan te leggen en zo in te richten dat onder meer moerasplanten, bijzondere insecten en steltlopers zich hier thuisvoelen. Eerlijk gezegd zijn we gewoon trots op ons werk! En dat willen we graag delen!’

We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen. Daarvoor zetten de mensen van Rijkswaterstaat zich dagelijks in. Met ruim 200 jaar kennis van de inrichting van ons land weten ze dat dit meer is dan het technisch uitvoeren van projecten aan weg en water. Het gaat ook om de balans tussen al die belangen: economie, milieu, woongenot. Rijkswaterstaat betrekt daarom burgers bij de inrichting van hun leefomgeving en werkt samen met bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten. Zo werken we met elkaar aan duurzame oplossingen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Ontdek Rijkswaterstaat op de route van de Levende Rivier op de volgende hotspots langs de route: het Splitsingspunt, de Nevengeul Bakenhof, de Stuw Driel, de Dode bomen Wageningen, de Amerongse Bovenpolder en de Noordwaard/Biesbosch 3.

Rijkswaterstaat maakte een eigen themasite over Levende Rivier. Bekijk hem hier.

ARK Natuurontwikkeling verlegt grenzen voor wilde natuur met als resultaat robuuste natuurgebieden waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. Bovendien genereert die natuur inkomsten voor bijvoorbeeld recreatie, delfstoffenwinning en gezondheid. Vrij toegankelijke natuur is spannend én voorwaarde voor de betrokkenheid van mensen.

De TV serie Levende Rivier laat een groot publiek zien wat er mogelijk is langs de Nederlandse rivieren: behoud van reeds lang bestaande natuur, maar vooral ontwikkeling van nieuwe natuur. Niet alleen voor bijzondere planten en dieren, maar ook voor mensen als bezoeker en gebruiker én voor een gezonde economie.

ARK Natuurontwikkeling werkt al ruim 25 jaar aan nieuwe natuur langs de grote rivieren. Dit leidde tot de ontwikkeling van vele duizenden hectare rijke riviernatuur, waar mens en dier de ruimte krijgen. Levende Rivier brengt deze én andere gebieden in beeld.

ARK Natuurontwikkeling maakte een speciale themasite voor Levende Rivier. Bekijk hem hier.